Thiết Bị Chống Sét

Thiết Bị Chống Sét

Kim Thu Sét

Cọc Tiếp Địa Mạ Đồng

Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

Bộ Phận Đếm Sét

Chống Sét Lan Truyền

Cột Chống Sét

Phương Pháp Lắp Chống Sét

Vật tư Chống Sét

Cọc tiếp địa mạ đồng Ấn Độ D16x2,4m CáiRamratna
Ấn Độ
Cọc tiếp địa mạ đồng Ấn Độ D14x2,4m CáiRamratna
Ấn Độ
Hợp chất giảm trở GEM GWBaoISG GLOBAL
Ấn Độ
Cáp đồng 16 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 25 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 35 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 50 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 70 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 95 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 120 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 150 mm2 (cadisun)mét 
Cáp đồng 240 mm2 (cadisun)mét 
Xếp theo: Thứ tự theo mức độ phổ biến Thứ tự theo giá: thấp đến cao Thứ tự theo giá: cao xuống thấp